Svenska emigreringen under 1800-talet

Från mitten av 1800-talet till 1920-talet emigrerade cirka 1,5 miljoner svenskar. Den främsta destinationen var USA. Massutvandringen tog sin början år 1841. Europas ekonomi var dålig och befolkningstillväxten förenat med missväxt försvårade för folk att försörja sig och överleva. Det var dock i synnerhet de så kallade Missväxtåren som ägde rum 1867–1869 som var den främsta orsaken, och dubbelt så många svenskar än tidigare år emigrerade då till USA. Början av 1900-talet nådde emigrationen till USA en ny punkt. Den berodde till stor del på stora klasskillnader. En femtedel av svenskarna vid den här tidpunkten var bosatta i USA. På 1920-talet avstannade massutvandringen till USA.

Svenskarna som emigrerade till Tyskland

När det talas om svensk emigration på 1800-talet tänker vi ofta på massemigrationen till USA. Det är inte lika många som vet om att somliga även emigrerade till Tyskland. Arbetsbristen var en stor orsak. Missväxten gjorde att priserna på livsmedel sköt i höjden medan beställningar till hantverkarna sjönk och arbetarna fick lägre löner. Samtidigt var det brist på arbetskraft i Tyskland, och det fanns till och med agenter i Sverige som värvade svenskar till arbeten. Många slog sig till ro och hade det bra, men det finns rapporter om missförhållanden för vissa fattiga, invandrande svenskar. Runt 1910 hade arbetslösheten i Sverige minskat och därför avtog utvandringen till Tyskland avsevärt.

En lång historia

Under 1800-talet och början på 1900-talet massemigrerade alltså en stor mängd svenskar. De främsta orsakerna var missväxt, dålig ekonomi och arbetsbrist. Majoriteten utvandrade till USA, men även till Tyskland och Danmark. Emigrationsutredningen kom till 1907 på grund av massemigrationen till USA, och man såg att emigrationen då mestadels grundades i klyftor i samhället. Utvandringen till Tyskland kom främst ur arbetsbristen. Vilhelm Moberg författade under 1940- och 50-talet serien Utvandrarna, som senare filmatiserades. Idag finns svenskättlingar kvar i USA, många i North Dakota och Minnesota. USA och Mobergs trilogi visar verkligen hur svenskarna hade det och hur emigrationen gick till.